Katwijk: een waarde(n)volle samenleving

CUWeb.pngdonderdag 02 november 2017 15:09

ALGEMENE BESCHOUWINGEN 2017

Voorzitter,

Een nieuw kabinet en gemeenteraadsverkiezingen op komst. Je zou zomaar terug willen kijken naar al dat moois wat we de afgelopen jaren hebben bereikt. Maar de ChristenUnie wil vooral vooruit kijken. Vanuit het besef dat we in Gods schepping zijn aangesteld om te dienen willen we als ChristenUnie politici voor die wereld zorgen en onze verantwoordelijkheid nemen. Nu en in de toekomst. En dat is lang niet altijd makkelijk. Zoals een van mijn voorgangers Hans ten Hove het ooit zei: ‘Christelijke politiek is geen vrome leus, maar moet uitvoering vinden in de keuzes die een partij maakt.’

Waardevol leven

Voorzitter, als Christenpoliticus hebben we een opdracht. Dienen in Gods schepping. Zorgen voor de schepping en voor elkaar. Daarom komen we op voor het leven, want het leven is waardevol. Het leven hebben we gekregen van God en daar moeten we zorgvuldig mee omgaan. Omzien naar elkaar en goede zorg, dat is wat we in Katwijk willen. Het is daarom goed om te zien dat we de afgelopen jaren de enorme opgave van de drie decentralisaties goed hebben doorstaan. We hebben geld gereserveerd om de mogelijke tegenslagen te kunnen verwerken en wat de ChristenUnie betreft blijven we dat ook doen. We gaan na de bezuinigingen vanuit het rijk niet verder bezuinigen op hulp aan de allerzwaksten. Dat hebben we de afgelopen jaren niet gedaan en dat doen we de komende jaren ook niet. Tegelijkertijd is er nog een hoop werk te doen. Hoe gaan we bijvoorbeeld om met de veranderingen in de GGZ. Van de politie horen we dat er vaak moet worden uitgerukt om situaties met verwarde personen aan te pakken. Tegelijkertijd zien we dat de maatschappelijke opvang straks door ons als gemeente moet worden georganiseerd.  Wat gaat het college doen om deze opgave op een goede en verantwoorde manier in de Katwijkse samenleving te kunnen realiseren?

We hebben als ChristenUnie de afgelopen jaren vaak aandacht gevraagd voor de mensen die niet zo makkelijk meekomen in onze samenleving. We noemen dat ook wel een inclusieve samenleving. En dat begint gewoon met een bereikbaar winkelcentrum en stoepen die behoorlijk begaanbaar zijn voor mensen met een rolstoel of rollator. Goed om te zien dat het college werk maakt van een inclusieve samenleving. Kan het college aangeven op welke plaatsen hier de komende maanden invulling aangeven gaat worden?

Waardevolle bijdrage: Meedoen

Voorzitter, de ChristenUnie staat voor een samenleving waar mensen met een beperking, zorgbehoevende ouderen, mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt, Katwijkers die vele generaties hier leven én vluchtelingen meetellen. En meetellen betekent in onze ogen ook meedoen.  En gelukkig doen veel inwoners dat ook. En waar mensen dat niet kunnen helpen we hen! Tegelijkertijd zijn er ook mensen die niet mee willen doen. Mensen in de bijstand die een baan krijgen aangeboden die binnen de mogelijkheden van hun capaciteiten liggen maar deze niet accepteren. Voorzitter, alleen je hand ophouden is er niet bij. Hoe kijkt het college hier tegen aan? En welke maatregelen neemt zij?

Het is dus zorgen voor elkaar en meedoen met elkaar! Dat geldt dus ook voor de vluchteling. Laten we hen helpen door hen te ondersteunen en ervoor te zorgen dat ze onze taal zo snel mogelijk spreken. In dat kader is er gelukkig wel het een en ander veranderd. Burgemeester Bos sprak in 1986 Katwijkse Turken en Marokkanen toe met behulp van twee tolken. Hij verontschuldigde zich voor het feit dat hij de Turkse en Marokkaanse taal niet machtig was. Het is een andere tijd en wat ons betreft de omgekeerde wereld. Maar het laat wel zien dat we nu echt een ander perspectief hebben op de integratie van deze mensen. Leer de taal en doe mee! Jehad Al Husin bijvoorbeeld. Een voorbeeld voor ons allemaal. Hij woont bij ons in de wijk. Gevlucht vanuit Syrië met zijn gezin. Nog maar kort in Nederland, maar nu al spreekt hij Nederlands, studeert en werkt hij. Laten we deze succesverhalen delen! Tegelijkertijd zie ik in mijn buurt mensen die al jaren hier wonen en nog steeds de taal niet machtig zijn. De ChristenUnie ziet het als een eigen verantwoordelijkheid om de taal te leren spreken, maar wil deze mensen helpen. Wat doet het college om ook deze mensen te bereiken die de taal nog niet spreken?

Waardevolle omgeving

Voorzitter, ik heb in deze gemeenteraad vaak genoeg verteld waarom de ChristenUnie een warm pleitbezorger is van een overheid die de samenleving voorgaat in de goede zorg voor de schepping. Vaak valt dan het woord duurzaamheid. Maar zorgen voor de schepping gaat wel verder dan duurzame energie of een groene leefomgeving. Het is een diep besef dat we de aarde te leen hebben en mogen doorgeven aan de toekomstige generaties. Dan denk ik aan de kinderen die nu naar school gaan. Daar ligt een grote uitdaging. Want veel van de schoolgebouwen in Katwijk zijn sterk verouderd. We moeten daarom de komende jaren veel scholen renoveren of nieuwe scholen bouwen. We willen namelijk dat onze kinderen in een veilige, gezonde, schone, en groene omgeving naar school kunnen. Hoewel we nog niet precies weten hoeveel geld we precies nodig hebben, weten we wel dat er te weinig geld gereserveerd is in de begroting voor deze enorme operatie. Daarom dient de ChristenUnie de volgende motie in.

We willen beschermen wat waardevol is. Ons strand is het beschermen waard! Het  strand waar zoveel prachtig natuurschoon is, maar waar vooral ook een stuk cultuur ligt. Het bewaren van onze eigen cultuur is belangrijk. Een van de karakteristieken van het Katwijkse strand zijn de witte strandhokjes. We willen dat het op ons strand niet alleen draait om geld maar ook om waarde. De waarde van onze traditie en onze cultuur. We zijn trots op onze Katwijkse kust. En daarom willen we de verdere bebouwing stoppen. Het is mooi zo. Geen extra permanente strandtenten en niet meer strandhuisjes op het strand. Daarom dient de ChristenUnie het volgende amendement/motie in:

De afgelopen jaren heeft dit college met wethouder Klaas-Jan van der Bent als aanvoerder vooropgelopen om de ontwikkeling van werkgelegenheid rond Unmanned Valley op voormalig Vliegkamp Valkenburg mogelijk te maken. Er zijn kansen ontstaan waarvan de Katwijkse economie kan profiteren. Maar er komen straks ook maximaal 5000 woningen op het voormalig vliegkamp Valkenburg. De ChristenUnie fractie vraagt zich wel af wat we daarna doen? Zetten we alle open plekjes die we nog hebben vol met woningen? Met als argument: de markt vraagt erom? Voorzitter, de ChristenUnie ziet het als haar verantwoordelijkheid om daar stelling tegen te nemen. Wij zeggen nee tegen ongebreidelde groei. Er is een grens aan de bebouwing. Maar bij nee zeggen stopt het nadenken niet. Want er zijn en blijven woningen nodig. In onze gemeente is een aantal wijken met veel verouderde woningen waar er in de openbare ruimte veel verbeteringen mogelijk zijn. De ChristenUnie wil een deltaplan om de wijken zoals de Hoornes, de Molenwijk en de Koestal  up to date te krijgen. Daarbij wordt energieneutraliteit en gasloos de norm. Dat kunnen we als gemeente niet alleen. Samen met Dunavie, de SHD en de bewoners moeten we hier werk van maken. Gelukkig wil het nieuwe kabinet ons daar bij helpen. Corporaties die investeren in verduurzaming komen in aanmerking voor een korting op de verhuurdersheffing. Daarom dienen wij de volgende motie in.

Geld of waarde?

We spreken vandaag natuurlijk ook over de begroting en in die begroting gaat het over geld. In die begroting ligt ook  een uitbreiding van 42 FTE in de vaste personeelsformatie besloten. De ChristenUnie is daar uiterst kritisch over. Een aantal basisadministraties zijn niet of niet voldoende op orde: de FTE-administratie, de administratie van de externe contracten  en de urentoerekening vertonen serieuze gebreken. Zowel voor de betrouwbare uitvoering van deze begroting als voor het managen van de organisatie zijn deze gegevens essentiële bouwstenen. Ook het Meerjareninvesteringsplan (MIP) vertoont mankementen. Als we onze controlerende taak als raad serieus nemen kunnen we niet zonder nadere voorwaarden instemmen met dit onderdeel van de begroting.  Onze fractie is geschrokken van het feit dat de urenadministratie niet op orde is en was. Waarom komen we daar nu pas achter en waarom heeft het college de raad daar niet eerder over geïnformeerd?

Want uiteindelijk gaat de begroting  over geld en dat is niet van ons als politici, maar dat is van onze inwoners en daar moeten we dus zorgvuldig mee omgaan. Met geld kun je dingen bereiken. Maar niet alles is in geld te meten. Want de maatschappelijke opbrengst is misschien wel vele malen hoger als we eens verder kijken dan alleen het kosten-baten tabelletje. Wat is de waarde van onze investeringen? Waarom investeert de gemeente in groen? Waarom investeren we in goede zorg? Omdat we daar een maatschappelijk doel mee kunnen bereiken. Omdat we waarde zien in een groene en schone schepping en omdat we waarde zien in goede zorg voor onze inwoners. En ja dat mag best iets kosten! Omdat we werken aan een waardevolle en waardenvolle samenleving!

Voorzitter, we blijven werken aan een waardevolle gemeente. Dat doen we bewust als navolgers van Jezus Christus. Wij wensen u als college, onze collega’s in de gemeenteraad en de ambtenaren hier en op straat Gods zegen toe in het dagelijkse werk.

« Terug