Algemene Beschouwingen 2015

donderdag 06 november 2014 17:29

De ChristenUnie spreekt deze algemene beschouwingen uit tegen de achtergrond van de verschrikkingen in de wereld. Een afschuwelijke raketaanval op de MH 17, de strijd tussen Israël en Hamas, het antisemitisme dat vervolgens de kop op stak in Nederland, de strijd van IS en de onrust hierdoor in eigen land. Ebola en aanslagen van Boko Haram in Afrika. We leven in een onrustige wereld en veel mensen zijn bang. Wij begrijpen de zorgen, maar tegelijkertijd laten we ons als christenen niet uit het veld slaan. Wij zijn het eens met de woorden van ChristenUnie Kamerlid Gert Jan Segers dat ‘Jezus antistof aanbiedt tegen angst’. Bij Zijn vele ontmoetingen op aarde zijn de eerste woorden die bange mensen te horen krijgen: ‘Vrees niet!’
<!--more-->
In het grote en onrustige wereldgebeuren lijkt de Katwijkse politiek onbetekenend. Toch is dat niet het geval. De Bijbel roept ons op om verantwoordelijkheid te nemen op de plaats waar we gesteld zijn. De ChristenUnie zet zich daarom in voor het werk dat hier gedaan moet worden. Denk aan het herstel van de gaten die de crisis in de economie en de samenleving heeft geslagen; het opkomen voor kwetsbaren en mensen die in armoede leven; het realiseren van goede zorg voor jong en oud; en het zorgen voor goed en duurzaam gebruik van onze aarde. En vanuit de dankbaarheid dat wij – in tegenstelling tot vele anderen in deze wereld – in een vrij en democratisch land leven, bieden wij opvang aan asielzoekers die op de vlucht zijn geslagen voor dictatoriale regimes.

Gedreven en vol vertrouwen gaat de fractie van de ChristenUnie de toekomst tegemoet. We weten namelijk dat God regeert over de volken, zoals staat in Psalm 47, vers 9.

<strong>Duurzaamheid</strong>
Voor de ChristenUnie is het bouwen en bewaren van Gods schepping een opdracht. Door de aanhoudende onrust in de wereld is ook de energiemarkt instabiel. Wij willen niet afhankelijk zijn van Russisch gas. De ChristenUnie bepleit daarom steeds dat de gemeente maatregelen neemt en ook zelf het goede voorbeeld geeft. Denk aan energiezuinige verlichting. Denk aan, het gebruik van duurzame en schone energiebronnen zoals zonne-energie, osmose en getijden-energie. Denk aan de mogelijkheden om huizen met een energieverbruik van nul te realiseren. Om duurzaam met de schepping om te gaan moet de gemeente Katwijk samen met het bedrijfsleven verder werken aan de omslag van denken naar doen. Wij hebben daarom gevraagd om een Actieplan Katwijk Duurzaam met investeringen in groen en duurzame energie. Wat ons betreft bespreken we dat Actieplan nog dit jaar.

Vorige maand heeft de ChristenUnie schriftelijke vragen gesteld over het convenant nul op de meter. Het gaat hier om een project om huizen energie neutraal te maken. Goed voor de schepping en de portemonnee. Wij willen dat het college dit project een kans geeft en de mogelijkheden die er zijn voor de lokale economie met beide handen aangrijpt. Daarom hebben wij een motie opgesteld om hier uitvoering aan te gaan geven.

<strong>Economie en werk</strong>
Investeren in duurzame energie biedt kansen voor nieuwe industrie en banen. We willen meer mensen aan het werk helpen en ook werk voor de toekomst creëren. Werkgelegenheid is voor de ChristenUnie dan ook een speerpunt voor 2015. De bloemen- en sierteeltsector (Flora Holland en Greenport), de bouw en de visverwerking zorgen voor veel werkgelegenheid. En dat moeten we zo houden. Tegelijkertijd wordt gewaarschuwd voor de risico’s van een eenzijdige economie. Het is daarom belangrijk dat wordt gezocht naar diversiteit in economische activiteiten en werkgelegenheid. De kenniseconomie op het gebied van bio science en de sierteelt biedt daarin een prachtige kans!
De ChristenUnie vraagt ook aandacht voor een economie waarin niet het maken van winst het hoogste goed is. We willen ondernemingen ook stimuleren oog te hebben voor maatschappelijk rendement. Naast het aantrekken van gewone bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen zou het tevens goed zijn om sociale ondernemingen naar Katwijk te halen. Deze bedrijven zijn vooral gericht op het werken met mensen met een arbeidsbeperking. Belangrijk in het kader van de Participatiewet. Op dit punt van sociale ondernemingen dienen we daarom een motie in.

<strong>Financiën</strong>
Jarenlang was de boodschap dat Katwijk flink moest bezuinigen. Het was de afgelopen jaren behoorlijk knokken om als gemeente financieel gezond te blijven en ook een vangnet te blijven voor de zwakkeren in de samenleving. Heel voorzichtig mogen we nu wat optimistischer zijn. Hoewel we nog te maken hebben met de nasleep van de economische crisis, zien we ook lichtpuntjes. De ChristenUnie is blij dat de bezuinigen voor de komende jaren beperkt blijven en dat we niet bezuinigen op kwetsbare burgers en op verenigingen. Het is goed dat de ChristenUnie bij de begrotingsbehandeling vorig jaar het initiatief heeft genomen om een reserve in te stellen met enkele miljoenen euro’s voor deze nieuwe taken. Het blijkt uit de voorliggende begroting dat we dat geld nodig hebben. Het blijkt ook dat de gemeente efficiënter is gaan werken waardoor veel geld is bespaard. Het huidige college zet de goede lijn van efficiënter werken en een gezond financieel beleid door. Dat waarderen wij! Er kan zelfs worden geïnvesteerd in een aantal toekomstbestendige zaken zoals het zwembad, de bibliotheek, het centrum en in het wegennet. Goed voor Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. Uiteraard letten we wel op de centen. Geen prestigeprojecten, wel kwaliteit en passend bij het karakter van onze gemeente.

<strong>Ruimte en verkeer</strong>
Katwijk moet greep houden op de ontwikkelingen in Nieuw Valkenburg. Als daar gebouwd moet worden, dan willen wij geen volgepropte Vinex-wijk en zeker geen financiële risico’s lopen. Als er gebouwd gaat worden dan wil de ChristenUnie een wijk met een open karakter, energieneutraal opgezet en niet concurrerend met de lokale bouwplannen. Tegelijkertijd mogen nieuwe kennisintensieve bedrijven zich vestigen wat goed is voor onze economie en werkgelegenheid. Dit moet een belangrijke plek krijgen in de samenwerkingsovereenkomst met het Rijk.
Goede bereikbaarheid is voor de ChristenUnie een belangrijk thema in 2015. Onze gemeente heeft betere verkeersverbindingen nodig. De Rijnlandroute, de N206 door Katwijk a/d Rijn, de Westerbaan en het Hoogwaardig OV zijn nodig om het verkeer in de dorpen en wijken te verminderen en de doorstroming te verbeteren. Voor Rijnsburg is de komst van de Noordelijke Randweg cruciaal.

Wij willen dat ook wordt geïnvesteerd in het openbaar vervoer. We zijn blij met de komst van het hoogwaardig openbaar vervoer dat tussen Leiden en Katwijk wordt aangelegd, maar vragen ons wel af wat er dan over blijft van de busverbindingen in Rijnsburg en Valkenburg. Dat mag er wat ons betreft niet onder lijden! Moeten we ondertussen niet nadenken over aanvullend particulier of gemeentelijk vervoer naar de nieuwe busknooppunten om daarmee de dorpskernen van goed openbaar vervoer te voorzien?

<strong>WMO en jeugdhulp</strong>
De ChristenUnie is erg te spreken over de wijze waarop het college, en in het bijzonder wethouder Mostert met zijn ambtenaren, de nieuwe taken op gebied van WMO en jeugdhulp heeft voorbereid. Met veel ijver en kennis van zaken heeft hij gezorgd dat zaken op tijd geregeld zijn. We zijn ook tevreden dat mede door inzet van de landelijke ChristenUnie de bezuinigingen in de zorg in 2015 met 400 miljoen is verminderd en dat er extra geld beschikbaar is gekomen voor de huishoudelijke hulp.

De ChristenUnie houdt de uitvoering nauwlettend in de gaten. Voorop blijft staan dat we investeren in gezonde ontwikkeling van jongeren, in hechte gezinnen en in goede zorg en ondersteuning voor onze ouderen, gehandicapten en alleenstaanden. En gelukkig zien we om ons heen dat velen dat met ons eens zijn. Veel vrijwilligers, mantelzorgers, organisaties en kerken steken hun handen uit de mouwen voor de hulpbehoevende inwoners van onze gemeente.

<strong>Armoede</strong>
De toename van armoede en schulden onder de bevolking vraagt extra aandacht. De ChristenUnie wil dat het college hiervoor met een voorstel komt. We zien graag dat het college met het Diaconaal Platform Katwijk (een initiatief vanuit de kerken), Dunavie, banken en energiebedrijven afspraken maakt over het samen optrekken in de strijd tegen armoede, met name ook onder huurders.

<strong>Wonen</strong>
Om het wonen in Katwijk betaalbaar te houden moet het anders. Veel mensen komen in de problemen door steeds verder oplopende huren en woonlasten. Daarom wil de ChristenUnie dat er gewerkt wordt aan de verlaging van de totale woonlasten. Niet alleen de huur maar ook de energierekening moet naar beneden. Het verduurzamen van de woningen moet snel van de grond komen. Huurders die onder de armoedegrens leven of dreigen te komen, kunnen worden geholpen door hen actiever te wijzen op bestaande financiële regelingen. Het verlagen van woonlasten, het verduurzamen van woningen en het tegengaan van armoede zijn wat ons betreft zeer belangrijke thema’s in de te maken prestatieafspraken tussen gemeente, Stichting Huurdersbelangen De Duinstreek en Dunavie.

<strong>Tot slot </strong>
In een tijd van onrust en grote veranderingen mogen we weten dat we ons werk mogen doen in afhankelijkheid en in dienst van God. Als we Hem zoeken bij ons werk, dan mogen we daar ook zegen op verwachten. Die houding en zegen wensen wij college, ambtenaren en gemeenteraad toe.

« Terug