Rijn Gouwe Lijn: Katwijk door de knieën?

zaterdag 13 juni 2009 21:30

Voor wie het heeft moeten doen met de persverslagen kan geen goed beeld gekregen hebben van de bijdrage van de ChristenUnie in de extra raadsvergadering van 8 juni 2009 inzake de RGL. Daarom op deze plek een kort verslag van wat de ChristenUnie naar voren heeft gebracht. 

De ChristenUnie heeft zorg uitgesproken over de wijze waarop de Gedeputeerde Staten en fracties uit de Provinciale Staten met Katwijk omgaan. GS schuift de MER procedure terzijde en overvalt Katwijk met een voorkeurstracé dat eigenlijk een dictaat is. Fracties uit de Provinciale Staten zoeken de pers met een verklaring waarin ze de voorkeur voor dit tracé uitspreken nog voordat de discussie en inspraak in de Staten is geweest. Dat staat op gespannen voet met goede, democratische verhoudingen. Het effect is dat Katwijk in het vervolg wel zeer op zijn hoede is.

In de gemeenteraad heeft de ChristenUnie verantwoording afgelegd over de standpuntbepaling en de inspanningen die zijn gedaan om tot een gezamenlijk standpunt te komen:

  • vanuit ons verkiezingsprogramma zijn we voor hoogwaardig openbaar vervoer, met een voorkeur voor snelle busverbindingen, maar ook de RGL is een optie;
  • net als het college en de meeste andere raadsfracties achten we het tracé Tramstraat/Wilhelminastraat/Boulevard op basis van de stand van zaken toe niet goed voor Katwijk;
  • de MER acht de ChristenUnie niet aanvaardbaar, het biedt onvoldoende om een verantwoorde tracékeuze te maken;
  • samen met de SGP heeft de ChristenUnie gepolst of een tussenvariant - eindhalte bij het Marktplein - mogelijk zou kunnen zijn, daarvoor was echter geen draagvlak;
  • een gedachte van CDA en ChristenUnie om het tracé Marktplein-Badstraat tot zoekgebied te verklaren stuit op een afwijzende reactie van de provincie.

Het voorstel van het College - eindhalte Badstraat onder voorwaarde van verdiepend onderzoek naar Tramstraattracé waaruit haalbaarheid moet blijken - komt dichtbij onze laatste suggestie.

Door de handelwijze van GS ziet de ChristenUnie zich genoodzaakt te kiezen. Het is óf de confrontatie zoeken met de Provincie óf proberen het maximale uit deze situatie proberen te halen. We hebben het College met name gevraagd om aan te geven óf en waar de raad zich over het onderzoek kan uitspreken. Het College zegde toe dat de gemeenteraad het laatste woord heeft over de bestuursovereenkomst met de Provincie waarbij ook duidelijk zal worden wat het onderzoek heeft opgeleverd. Ook zegde het College toe op onze vraag dat ook naar het tracé Hoornesplein - Biltlaan nader onderzoek zal worden gedaan. Tenslotte bleek het College bereid op onze suggesties in te gaan om het voorstel op enkele punten aan te scherpen.

De ChristenUnie heeft daarom ingestemd met het voorstel van het College. Alleen hebben we de MER nog steeds onaanvaardbaar geacht, voor ons een principieel punt. Gaat Katwijk nu door de knieën voor de Provincie, zoals een krantenkop stelde? Tot op zekere hoogte wel, maar Katwijk had dan ook geen been om op te staan. De beslissingsmacht ligt helemaal bij de provincie. Toch vinden wij dat Katwijk met dit voorstel een goede tegenzet heeft gedaan. Het wordt voor de Provincie moeilijk(er) om dit voorstel af te wijzen en dan zijn er wel waarborgen ingebouwd dat als de RGL toch door de Tramstraat moet dat het dan op een verantwoorde, acceptabele manier gaat gebeuren. En als dat niet kan, dan is het woord opnieuw aan de gemeenteraad. Wordt dus vervolgd, nog deze raadsperiode.

« Terug