ANBI

Basisgegevens
Statutaire naam: ChristenUnie Katwijk-Rijnsburg-Valkenburg
RSIN: 815733185
KvK-nummer: 28099291
Rekeningnummer (IBAN): NL11 INGB 0000 0084 55

Post- en bezoekadres
Postadres – Secretaris
ChristenUnie Katwijk-Rijnsburg-Valkenburg
A. Aandewiel
Boerslaan 27
2221 TL Katwijk
Bezoekadres: geen

Doelstelling
De doelstelling is verwoord in de Unieverklaring.

Hoofdlijnen beleidsplan
De ChristenUnie wil op elk politiek niveau zo krachtig mogelijk vertegenwoordigd zijn en neemt daartoe ook actief deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. De ChristenUnie probeert ook buiten verkiezingstijd om de publieke opinie en kiezers te winnen voor haar politieke overtuiging.

Samenstelling bestuur, functies en bemensing
De ChristenUnie Katwijk-Rijnsburg-Valkenburg kent een Bestuur bestaande uit 5 mensen. Het bestuur geeft leiding aan de vereniging en aan de partij.

Beloning
Leden van het bestuur van de kiesvereniging krijgen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten. Zij ontvangen geen vacatiegeld of andersoortige vergoedingen.

Actueel verslag
Het laatste jaarverslag vindt u hier: Jaarverslag 2015

Financiële verantwoording
Het financieel jaarverslag wordt opgesteld door de penningmeester en vastgesteld door het Bestuur. Een kascommissie onderzoekt het verslag en rapporteert aan de ledenvergadering haar bevindingen. Daarna wordt het ter goedkeuring aangeboden aan de leden.

De kiesvereniging heeft twee belangrijke inkomstenbronnen:

  1. afdrachten van de contributies van de landelijke ChristenUnie en
  2. giften

Het vermogen wordt beheerd door het bestuur van de kiesvereniging, in het bijzonder door de penningmeester.
De besteding van het vermogen is voor veruit het grootste gedeelte gericht op het sparen voor de 4-jaarlijkse verkiezingscampagne.
Ontvangen contributies van leden zijn verantwoord onder het kopje ‘Opbrengsten’ in de resultatenrekening.
Het financiële verslag over 2013 vindt u hier: financieel jaarverslag 2014

Giften
Het giftenreglement vindt u hier:  https://www.christenunie.nl/nl/reglementen

Giften overzicht
De giften die zijn binnengekomen bestaan uit EUR 300 per raadslid/wethouder en EUR 146 aan giften van leden. Giften in het boekjaar 2014 zijn verantwoord onder het kopje ‘Giften’ in de resultatenrekening en als dotatie aan de  reserves.

Overzicht van bijdragen groter dan €4.500
Er zijn geen bijdragen geweest boven de 1.000 euro