Werken aan een bloeiend Katwijk

donderdag 05 november 2015 16:30

<em>Onderstaande tekst heeft de ChristenUnie Katwijk uitgesproken bij de algemene beschouwingen in de gemeenteraad.</em>

<a href="http://www.christenuniekatwijk.nl/wp-content/uploads/2015/11/Bloeiende-boom.jpg"><img src="http://www.christenuniekatwijk.nl/wp-content/uploads/2015/11/Bloeiende-boom.jpg" alt="Bloeiende boom" width="600" height="398" class="aligncenter size-full wp-image-4198" /></a>
Eén van de passages uit de Bijbel waar de ChristenUnie haar politieke inzet aan ontleent, is: “zet je in voor de bloei van je stad, want de bloei van je stad is ook jullie bloei”. In andere vertalingen staat het woord ‘vrede’ in plaats van ‘bloei’. Het komt er op neer dat we in onze gemeente mogen streven naar rust, harmonie, welzijn en voorspoed.

<strong>Terugblik</strong>
Afgelopen jaar is hard gewerkt aan de bloei van onze dorpen Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. De ChristenUnie is daar zeer tevreden mee.

De extra verantwoordelijkheden die de gemeente per 1 januari 2015 heeft gekregen op gebied van jeugdzorg, WMO en werk en inkomen zijn door het college voortvarend opgepakt. Mantelzorgers worden ondersteund. Het pakket aan maatregelen om te voorkomen dat mensen in problemen komen is uitgebreid met het woonlastenfonds. De gemeente zet ook in op sociale ondernemingen wat een extra kans biedt voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
<!--more-->
Op gebied van duurzaamheid en energiebesparing worden goede stappen gezet. Dat vinden wij van de ChristenUnie belangrijk en daar hebben we flink op gehamerd. Wij willen zorgen voor de schepping. Het is dan ook terecht dat is ingezet op energiezuinige woningen, blue energy, duurzaam inkopen en meer groen in onze gemeente.

In de woonvisie is ingezet op meer betaalbare huur- en koopwoningen en gaan we investeren in woningen zodat ouderen er langer kunnen blijven wonen.

De bloei van de gemeente Katwijk zien we terug in het economisch beleid. Daarin wordt aandacht besteed aan het vestigingsklimaat voor bedrijven en ruimte voor ondernemerschap. Ook het stimuleren van toerisme, innovatie in de sierteeltsector en het verbinden van onderwijs en arbeidsmarkt zijn speerpunten. We moeten banen behouden en werkgelegenheid uitbreiden. Niet voor niets onderzoeken we de kansen van het zogeheten Unmanned Valley (ook wel Drone Valley genoemd) op voormalig vliegveld Valkenburg. Dit kan duizenden banen opleveren.

Goede bereikbaarheid en doorstroming van verkeer zijn essentieel voor de groei en bloei van bedrijven (werkgelegenheid) en de leefbaarheid in de dorpskernen. De gemeente strijdt daarom voor goede inpassing van de Rijnlandroute, de N206 en het hoogwaardig openbaar vervoer, de aanleg van de Westerbaan en de bereikbaarheid van Katwijk over het water.

Tot slot is afgelopen jaar weer flink geïnvesteerd in de gemeenschap. We noemen de oplevering van de nieuwe Boulevard met de parkeergarage, het Dorpshuis in Valkenburg, het opknappen van groen en bestrating in diverse wijken, het investeren in accommodaties voor verenigingen, het zwembad en de bibliotheek.

<strong>Christelijke politiek</strong>
De ChristenUnie draagt positief bij aan de bloei van onze gemeente. Vanuit Gods woord – de Bijbel – zoeken we naar het beste voor iedereen. Om in de woorden van de bekende theoloog Bonhoeffer te spreken: ‘met God midden in de wereld’. Vanuit die levenshouding hebben wij oog voor iedereen. Ook het college handelt vanuit dat perspectief. Bij de start van het college werd met name door Hart voor Katwijk direct de polarisatie tussen christenen en niet christenen gezocht. “Het wordt de christenen tegen de rest”, riepen zij. Terugkijkend is het opvallend dat 99 procent van de besluiten in de gemeenteraad gesteund zijn door meer partijen dan alleen de christelijke. Wij hebben die polarisatie, die ook afgelopen jaar af en toe de kop opstak, nooit begrepen. Kijk naar hoe de gemeente er voor staat. Een sterke samenleving waarin mensen naar elkaar omzien en waar een sterk verenigingsleven is. Mooie dorpskernen waarin geïnvesteerd wordt. Een financieel gezonde gemeente waarin we bezig zijn grote vraagstukken rond zorg, verkeer en economie ten goede te laten komen aan het welzijn en de welvaart van onze inwoners. Laten we daar geen etiketjes van christelijk of niet christelijk op plakken.

<strong>Vooruitblik</strong>
In 2016 gaan we door met het bouwen aan een mooier Katwijk en aan een krachtige samenleving. Er ligt een prima begroting voor. De ChristenUnie wil daarbij enkele accenten leggen.

<strong>Relaties</strong>
De ChristenUnie hecht veel belang aan sterke en gezonde relaties. Duurzame relaties hebben positieve effecten op het lichamelijke, psychische en sociale functioneren van mensen. Helaas zien wij veel gebroken of ongezonde relaties. De gevolgen hiervan kunnen groot zijn, ook voor kinderen. We hebben reeds aandacht gevraagd voor het vroegtijdig signaleren en hulp bieden bij vechtscheidingen. Een ander belangrijk thema is het tegengaan van eenzaamheid. Het gaat niet alleen over ouderen, ook jongeren geven aan zich steeds vaker eenzaam te voelen. Verder maken we ons zorgen over het vervagend normbesef van jongeren over seksualiteit, zoals de laatste jaren uit politierapporten blijkt. Seks in ruil voor drugs en alcohol moeten we toch niet willen!
We willen over deze thema’s een debat hebben met het college, raad en professionals over de rol van de gemeente.

<strong>Werkgelegenheid</strong>
Recent zijn er rapporten over de werkgelegenheidskansen op het voormalig vliegveld Valkenburg opgesteld. Met de komst van een testcentrum voor drones en de bedrijvigheid die daar omheen ontstaat worden voor Katwijk de broodnodige banen voor de toekomst gecreëerd. Het is zaak dat de gemeente nu snel met de provincie, het Rijk, het bedrijfsleven en de kennissector afspraken maakt over hoe we deze kans snel gaan verzilveren. Er moet een duidelijk politiek commitment worden uitgesproken door Rijk, provincie en de gemeente Katwijk. Wat ons betreft mag het aantal woningen geen belemmering vormen voor deze kans. Ook dient er voldoende ruimte te worden gecreëerd op locatie Valkenburg voor deze ontwikkeling.

<strong>Fietsen</strong>
Wij willen graag meer aandacht geven aan het fietsen in onze gemeente. Fietsen is gezond, goed voor het milieu en draagt bij aan vermindering van het autoverkeer. Met de toename van elektrische fietsen en scootmobielen wordt het steeds drukker op het fietspad. Dat heeft gevolgen voor de verkeersveiligheid. Het is tijd voor een nieuw plan voor bestaande en nieuwe fietsroutes in de hele gemeente. Daarbij willen we de schoolroutes en de recreatieve routes nadrukkelijk betrekken.

<strong>Integratie van asielzoekers</strong>
Katwijk zal – net als alle gemeenten – meer te maken krijgen met asielzoekers. Dit vraagstuk brengt zorgen met zich mee. Dat mogen we niet negeren. We hebben daarom het college opgeroepen tot een maatschappelijke dialoog. Tegelijkertijd staan we voor een integratie-opgave voor de groep die hier voorlopig mag blijven. Deze mensen komen in aanmerking voor een woning, werk, scholing, zorg en bijstand. We willen snel weten hoe de gemeente deze opgave gaat vertalen in het beleid en wat het betekent voor onze gemeentelijke financiën. Op het gebied van wonen is het belangrijk dat we snel besluiten nemen over het eventueel ombouwen van leegstaande panden, het neerzetten van (tijdelijke) prefab-woningen, het plaatsen van meerdere personen/gezinnen in één huis.

<strong>Burgerparticipatie</strong>
Participatie krijgt veel aandacht in de gemeente Katwijk. Dat vinden we een goede zaak. Een groot deel van de burgers participeert heel goed in de samenleving. Kijk naar al die verenigingen, organisaties, mantelzorgers, vrijwilligers en de fantastische initiatieven vanuit de samenleving. Het gesprek tussen burger en politiek daarentegen kan beter. Veel burgers zijn het vertrouwen in de politiek kwijt. Dat mogen we onszelf aanrekenen. Kennis en ideeën van burgers moeten we meer benutten. Dat vraagt verantwoordelijkheid van college, ambtenaren en de gemeenteraad, maar net zo goed van burgers. We moeten terug naar de houding dat burgers niet alleen rechten, maar ook plichten hebben.

<strong>Slot</strong>
We begonnen deze algemene beschouwing met de passage uit de Bijbel: ‘zet je in voor de bloei van je stad, want de bloei van de stad is ook jullie bloei’. Deze passage begint met de woorden ‘Bid tot de Heer voor de stad’. Hoe waardevol is het dat we elke raadsvergadering beginnen en eindigen met het gebed tot God. Zonder Gods zegen bloeit er niets. Wij bidden dan ook tot God dat Hij het college, de ambtenaren en de gemeenteraad wijsheid schenkt in het besturen van onze gemeente.

« Terug