Gemeente in gesprek met cliënten over nieuwe WMO

dinsdag 05 augustus 2014 17:45

Op dinsdag 22 juli kwamen ruim 60 inwoners bijeen in het gemeentehuis om hun inzichten over de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) met medewerkers van de afdeling Samenleving van de gemeente Katwijk te delen. De Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is regelgeving die er voor zorgt dat iedereen kan blijven meedoen aan de maatschappij en zelfstandig kan blijven wonen.

<a href="http://www.christenuniekatwijk.nl/wp-content/uploads/2012/11/wmo_wordle.jpg"><img src="http://www.christenuniekatwijk.nl/wp-content/uploads/2012/11/wmo_wordle.jpg" alt="wmo_wordle" width="450" height="269" class="aligncenter size-full wp-image-2105" /></a>

Het college van burgemeester en wethouders wil graag weten hoe betrokkenen denken over nieuwe Wmo-beleid. Daarom hebben zij inwoners die zorg vanuit de Wmo ontvangen, hun ondersteuners en cliëntenraden van zorginstellingen uitgenodigd om weer te geven wat het nieuwe beleid voor hen betekent en om hun advies te geven.

<strong>Uw eigen kracht</strong>
Tijdens de inspraakavond is informatie over de nieuwe Wmo gegeven en in groepen van gedachten gewisseld over 3 vragen die de rode draad van de uitwisseling vormden:
1. Hoe ziet uw sociale netwerk eruit?
2. Hoe ziet u het idee van eigen kracht?
3. Wat heeft u nodig om eigen kracht en uw netwerk te versterken?
Tijdens de avond werd door velen het signaal afgegeven dat het beroep dat nu op eigen kracht en op het eigen netwerk gedaan wordt, al erg groot is. Er zijn zorgen geuit over hoe dat in het ‘nieuwe Wmo tijdperk’ dan wel moet gaan. Ook kan niet alles opgelost worden met vrijwilligers en mantelzorgers. Hoewel hier best kansen voor worden gezien. Deelnemers in de gesprekken opperden dat de maatschappelijke stages meer en beter kunnen worden ingezet. Jongeren vinden het, na wat aarzeling in het begin, vaak erg leuk om oudere mensen te helpen.

<!--more-->

<strong>Kleine dingen maken verschil</strong>
Tijdens de avond bleek onder andere dat de rol van mantelzorgers en vrijwilligers steeds belangrijker wordt. De gemeente heeft als taak hen te ondersteunen. Vrijwilligerswerk is soms een grote, veelomvattende taak. Maar ook kleine dingen kunnen het verschil maken. Een deelnemer gaf aan dat hij door een veertienjarige jongen geholpen was met het strikken van zijn veters. Hij kon dat zelf niet en was daarmee zeer geholpen. Het raakte hem dat hij zo jong was. Vrijwilligerswerk kan inderdaad ook in kleine dingen zitten. Hulp aan een ander hoeft niet altijd veel tijd te kosten en toch het verschil maken.

<strong>Veranderingen</strong>
Vanaf 1 januari 2015 gaat de Nieuwe Wmo in werking. Dan gaat de gemeente nieuwe taken uitvoeren die nu nog onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vallen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om begeleiding, kortdurend verblijf en dagbesteding. Die vallen dan onder de nieuwe Wmo. Het kabinet vindt dat gemeenten beter kunnen inspelen op lokale omstandigheden en de behoefte aan zorg van cliënten dan de rijksoverheid. De uitdaging voor de gemeente Katwijk is nieuwe en bestaande Wmo taken - bijvoorbeeld hulp bij het huishouden - vanaf 2015 slimmer en efficiënter te regelen. De gemeente wil:
- De eigen mogelijkheden en zelfredzaamheid bevorderen.
- De cliënt de regie over zijn eigen ondersteuningsplan geven als hij dit wil én kan.
- Zorgen dat alle organisaties rond de cliënt goed samenwerken.

<strong>Vervolgstappen</strong>
De nieuwe wet die op 1 januari 2015 ingaat, is al door de Tweede en Eerste Kamer vastgesteld. Een verdere lokale invulling is in maart dit jaar in grote lijnen door de gemeente Katwijk beschreven in een beleidskader. Dit kader wordt nu verder uitgewerkt in een beleidsplan. Voor dit plan hebben de genodigden van de inspraakavond afgelopen dinsdag zinvolle inzichten en adviezen aan het bestuur geleverd. Het lokale beleidsplan voor de nieuwe Wmo moet eind oktober dit jaar klaar zijn zodat het voorgelegd kan worden aan de gemeenteraad. Dit plan geeft helderheid over bijvoorbeeld het PGB (persoonsgebonden budget), hulp bij het huishouden en de invulling van lokale ondersteuningsteams. De gemeenteraad neemt vervolgens naar verwachting in november dit jaar het uiteindelijke besluit over het nieuwe plan.

<strong>Meer informatie</strong>
Over diverse onderdelen van de Wmo zullen in de loop van 2014 besluiten genomen worden. Direct betrokken ontvangen hierover een brief. Daarnaast worden de besluiten bekend gemaakt via de lokale media en de website van de gemeente. Wilt u meer weten over de veranderingen in de zorg en de nieuwe Wmo? Zie: <a href="http://www.katwijk.nl/zorg-en-welzijn/ontwikkelingen-sociaal-domein/zorg/">veranderingen in de zorg en de nieuwe Wmo</a>.

Bron: gemeente Katwijk

« Terug