De Rijn Gouwe Lijn; hoogwaardig openbaar bestuur?

maandag 01 juni 2009 20:34

De Katwijkse politici hebben slapeloze nachten van de Rijn Gouwe Lijn (RGL). Alle partijen zijn voorstander van zgn. Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV), maar niet noodzakelijk van de RGL en al helemaal niet met het trace dat nu door Gedeputeerde Van Dijk is uitverkoren tot het voorkeurstracé: door de Tramstraat, Wilhelminastraat en op de Boulevard. Juist dat deel van het trace waar zowel College als raad unaniem op tegen zijn.

In de Tramstraat en de Wilhelminastraat tast de RGL de leefbaarheid te sterk aan en op de Boulevard is het even onnodig als ontsierend. In de pers leest u dat de Katwijkse gemeenteraad nog onmachtig is om tot een tegenzet te komen. We willen u graag in kort bestek zicht geven op de situatie.

Allereerst is er de procedure. De Katwijkse raad volgt die procedure netjes en is dus bezig met de beoordeling van de Milieu Effect Rapportage (MER), een document waarin wordt onderzocht of een trace wel kan en wat dan effecten op milieu, veiligheid, doorstroming e.d. zijn. Plotsklaps nodigt Gedeputeerde Van Dijk zichzelf in Katwijk uit - op zijn verzoek in een vertrouwelijke vergadering - en deelt mee dat hij voornemens is om het trace tot op de Boulevard voor te stellen aan Provinciale Staten. Dezelfde dag wordt de pers breed geïnformeerd, hoezo vertrouwelijk? Katwijk staat dus ineens met de rug tegen de muur en moet maar met een alternatief komen, dat overigens wel moet voldoen aan de eisen van Gedeputeerde Van Dijk. En omdat die alleen "vervoerswaarde" belangrijk vindt, vallen alternatieve buiten het centrum om bij voorbaat af.

De gemeenteraad van Katwijk is steeds voorgehouden dat eerst over de MER besloten zou worden, en dat er daarna een voorstel inzake het trace zou komen waarover we ons zouden kunnen uitspreken. Hoe anders is de werkelijkheid.

Een ander element is dat Gedeputeerde Van Dijk schermt met een concessie, hij is bereid de RGL bij de Badstraat te laten eindigen. Dan moet de Katwijkse raad echter wel snel toehappen. Die Katwijkse raad heeft echter dit voorstel van Gedeputeerde Van Dijk nooit gezien en weet dus ook niet precies wat het zou moeten inhouden. Of communiceren overheden tegenwoordig met elkaar via de pers? De Provincie zegt het gesprek te willen, maar het blijkt een monoloog en dan ook nog deels tegen de verkeerde.

Voor de Gemeente Katwijk is het lastige dat ze in feite niets in te brengen heeft. De Provincie wil graag samenwerking maar heeft in de Wet Ruimtelijke Ordening van 2008 de zgn. "inpassingsbevoegdheid" gekregen. Dat wil zeggen dat de Provincie zelf een bestemmingsplan kan maken en laten uitvoeren, Katwijk is daarbij niet nodig. Gast in eigen dorp. Katwijk staat machteloos, zou hooguit kunnen proberen om juridisch het gevecht aan te gaan, ook geen aanlokkelijke optie.

Gedeputeerde Van Dijk beroept zich op zijn democratische legitimatie en het provinciaal belang. De partijen die het college vormen - ook de ChristenUnie/.SGP overigens - willen de RGL tot aan de kust en die Statenleden zijn democratisch gekozen. Nu zijn gemeenteraadsleden ook democratisch gekozen, en die willen dit in Katwijk niet. Blijft over het provinciaal belang, waarbij wij betwijfelen of dat laatste stukje tot op de Boulevard als provinciaal belang aangemerkt kan worden.

En wat doet de ChristenUnie nu? We hebben constructief overleg gehad met "onze" Statenleden en bespeuren bij hen bereidheid om ook met Katwijk mee te denken. Verder hebben we initiatieven genomen om samen met de andere raadsleden en ook het College naar alternatieven te zoeken die een volwaardige tegenzet in dit politieke "spel" kunnen zijn. Dat is niet eenvoudig, maar we zien mogelijkheden om alle partijen op één lijn te krijgen. Opo 24 juni a.s. beslissen de Provinciale Staten over het tracé RGL-West, dus naar Katwijk-Noordwijk. Leeft, bidt en denkt u maar met ons mee, we hebben het nodig om hoogwaardig te blijven besturen.

Nico van der Horst en Jaap Oudes

« Terug