Bouwen of bewegen?

maandag 01 juni 2009 20:36

Vanaf 2005 heeft de gemeenteraad een aantal bestemmingsplannen in Rijnsburg goedgekeurd, zoals De Bloem, De Horn, Kleipetten-Zuid en Frederiksoord-Zuid. In o.a. deze gebieden moeten rond de 1.750 woningen worden gebouwd, dat is met de regio en de Provincie afgesproken. Bij deze bestemmingsplannen is een onderbouwing gegeven dat de wegen in Rijnsburg de extra verkeersdruk aankunnen. Echter, bij de Raad van State ging de gemeente onderuit, de Raad van State verwees de verkeerskundige onderbouwing naar de prullenmand. Daarmee stagneert de bouw van deze woningen en raakt de gemeente achter op de verplichtingen die zijn aangegaan.

Het College heeft mede op basis van aandringen vanuit de gemeenteraad gekozen voor een grondige aanpak om tot een oplossing te komen. Er is een volledig nieuw en intensief onderzoek uitgevoerd, dat de zaken realistisch voorstelt. Ook wordt nu geen rekening gehouden met verbreding van de N206 (Rijnland Route) of een Noordelijke Randweg. Op basis van modelmatig onderzoek luidt de conclusie dat als alle woningen zijn gebouwd er een onacceptabele verkeersdruk ontstaat. Door echter verkeerskundige maatregelen in de Brouwerstraat en de rotondes bij De Splitsing en veiling FloraHolland uit te voeren, kan een aanvaardbare situatie worden gecreëerd. Ook de Gemeente Oegstgeest moet wel willen meewerken om de problemen op de Rijnzichtweg bij de aansluiting op de A4 aan te pakken.

De ChristenUnie heeft het College gecomplimenteerd met de gedegen aanpak. Tegelijkertijd hebben we onze zorgen uitgesproken over de effectiviteit van de verkeersmaatregel in de Brouwerstraat en de verkeersdruk op het traject Sandtlaan-Molentuinweg. Ons belangrijkste punt van zorg is echter dat we deze modeluitkomsten als de werkelijkheid accepteren, zonder dat we nadenken hoe we - als de verkeersdruk toch tegenvalt - kunnen bijsturen. Reeds bij de commissiebehandeling hadden ChristenUnie en Gemeentebelangen gevraagd naar een fasering van de aanleg van de verkeersmaatregelen en de verschillende bouwstromen. Uit de schriftelijke beantwoording bleek dat vier bouwstromen van start gaan in 2011, terwijl de turborotondes dan nog moeten worden aangelegd. Dan valt er weinig meer bij te sturen.

In de gemeenteraad heeft de ChristenUnie gevraagd alsnog met een fasering te komen die wel ruimte geeft om bij te sturen. Het College gaf - na schorsing - aan daarvan geen voorstander te zijn, waarop we ons in de 2e termijn genoodzaakt zagen om ons verzoek kracht bij te zetten in de vorm van een motie. Dit leidde opnieuw tot langdurige schorsing en de nodige beroering. Na beperkte aanpassing van de motie bleken Gemeentebelangen en SGP het met ons eens en wilden de motie steunen. In de beantwoording in 2e termijn bleek pas waar de schoen wrong: het College zag op basis van "pre contractuele verplichtingen" geen ruimte meer om nog te schuiven en zo een andere fasering aan te brengen. Of de verkeersmaatregelen eerder konden worden uitgevoerd moest worden nagegaan.

Het werd de ChristenUnie uit deze beantwoording duidelijk dat de motie tot consequenties zou kunnen leiden die nu niet overzien konden worden. Bovendien kwamen Gemeentebelangen en SGP als coalitiepartijen onder druk als ze hun steun aan de motie zouden handhaven. Het leek de ChristenUnie daarom verstandiger de motie in te trekken in ruil voor een inspanningsverplichting van wethouder Binnendijk om nog eens na te gaan welke opties er zijn om aan de zorgen van de raad tegemoet te komen. Daarover worden we in de commissie Ruimte binnenkort geïnformeerd.

De raad heeft vervolgens unaniem ingestemd met de uitkomsten van het verkeerskundig onderzoek, zodat de weg open ligt naar goedkeuring van de bestemmingsplannen. Belangrijk, want daardoor kunnen woningen worden gebouwd waaraan nog steeds veel behoefte bestaat. Maar jammer dat er uiteindelijk zo weinig mogelijk bleek om te waarborgen dat bouwen en bewegen gelijk op blijven gaan.

« Terug